شنبه 5 مرداد‌ماه سال 1387

نیلو فر پایدار !

نیلوفری که به مرداب دل بست آن قدر ماند تا پوسید. قاصدکی که دل کند و رفت به سرچشمه مقصود رسید.